ชื่อ-สกุล น.ส.สุพัตรา สุขก้อน
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 18/12/2023
วันที่สิ้นสุด 11/02/2024