ชื่อ-สกุล น.ส.สุภัทรา โพธิ์คำ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น สาขาสกลนคร
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 01/11/2023
วันที่สิ้นสุด 29/02/2024