ชื่อ-สกุล น.ส.สุภิณญา นันทเสน
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 06/11/2023
วันที่สิ้นสุด 26/01/2024