ชื่อ-สกุล น.ส.อทิตยา จิตต์หมวด
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 25/10/2023
วันที่สิ้นสุด 26/12/2023