ชื่อ-สกุล น.ส.อาภาภัทร แสงประสิทธิ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 02/05/2023
วันที่สิ้นสุด 02/06/2023