ชื่อ-สกุล น.ส.อารีย์ภรณ์ วันเชียง
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 03/04/2023
วันที่สิ้นสุด 09/06/2023