ชื่อ-สกุล น.ส.เฟื่องลดา แอ่งเสือ
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 06/06/2023
วันที่สิ้นสุด 22/09/2023