ประวัติ นางธัญรัตน์ วงศ์ใหญ่

 

                  นางธัญรัตน์  วงศ์ใหญ่ (Tunyarat  Wongyai)

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคหกรรม (Professional Certificate of Home Economics Branch)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (Khon Kaen Vocational College)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด (Professional Certificate High class of Marketing)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (Khon Kaen Vocational College)

ปริญญาตรี    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด (Bachelor of Business Administration Program Business Management (Marketing))

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (LOEI Rajabhat University)

ตำแหน่งปัจจุบัน

พนักงานธุรการ (General Service Officer)

ประเภทการจ้างงาน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข