ประวัติ นางสาวพันตพร คนใจบุญ

                          นางสาวพันตพร  คนใจบุญ (Miss Phantapon Khonjaiboon)

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
Bachelor of Public Administration (B.M.A.)) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (General Administration Officer)

ประเภทการจ้างงาน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข