ประวัติ นางสาวภาวนา เขื่อนโยธา

                                 นางสาวภาวนา  เขื่อนโยธา (Miss Phawana  Khuanyota)

วุฒิการศึกษา 

ปวช ปวส. เอกวิชา การเงิน การบัญชี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา เอกพัฒนาขุมชน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน 

นักจัดการงานทั่วไป (General Administration Officer)

ประเภทการจ้างงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข