ประวัติ นางเดือนงาม ภักดี

                                   นางเดือนงาม ภักดี (Mrs.Duenngarm Pakdee)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Bachelor of Science (Occupational Therapy), Chiang Mai University)

ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Master of Science (Anatomy), Chiang Mai University)

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ (Occupational Therapist)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Chief of Human Resource Development Subdivision)