หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
จำนวนคน 25
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์ TMC ER ศูนย์ 1669