หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน สปป.ลาว
จำนวนคน 11
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ระบบคุณภาพและการให้คำปรึกษาด้านโภชนศาสตร์
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน โภชนศาสตร์ ผู้ป่วยนอก เภสัชกรรม Stroke unit