หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จำนวนคน 16
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน ระบบการป้องกันอุบัติเหตุ
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน ศูนย์ TMC