แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ผู้ฝึกปฏิบัติงาน ผู้นิเทศงาน ผู้ศึกษาดูงาน