กราฟแสดงจำนวนบุคลากร แยกตามประเภทการจ้าง (5 เดือนย้อนหลัง ก.ย 65 – ก.พ 65)