กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 2 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 900 บาท/วัน

 

  1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.3 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน  2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-009900 ต่อ 3762

 

Kkh4545