กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องแก่นเพชร และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 3