กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานบริการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกชั่วคราว (รายวัน)  โรงพยาบาลขอนแก่น  ตำแหน่งพนักงานบริการ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องแก่นเงิน ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

 

Kkk555