การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ