ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ข้าราชการผุ้มีผลการปฏิบัติราชการอยุ่ในระดับดีเด่นและดีมาก