งานขอรับค่าตอบแทน และขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ

1. แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ
สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

แบบคำขอและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษ

2. แบบยกเลิก ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ
สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน)

แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษ

3. แบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

Download แบบ พ.ต.ส.