งานขอรับค่าตอบแทน และขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ

1. แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ
สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

แบบคำขอ และสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ พ.ศ. 2548

2. แบบยกเลิก ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ
สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน)

Download แบบยกเลิก ขอเงินเพิ่มพิเศษ

3. แบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

Download แบบ พ.ต.ส.