งานขอรับค่าตอบแทน และขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ

1. แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ
สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

แบบคำขอและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษ