งานทะเบียนประวัติ ก.พ 7

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (สถานะ/คำนำหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล) 

บันทึกการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 23.03.64

แบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา/ขอใช้วุฒิปรับอัตราเงินเดือน

เพิ่มวุฒิ