งานทะเบียนประวัติ ก.พ 7

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (สถานะ/คำนำหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล) 

บันทึกการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 23.03.64

แบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา/ขอใช้วุฒิปรับอัตราเงินเดือน

เพิ่มวุฒิ