ติดต่อเรา

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี

โทร.043 009 900 ต่อ 1151, 1888

Fax. 043 246 058

Email: [email protected]