บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)