บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ