บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล