บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารรสุข

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสูพนักงานกระทรวงฯ