ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 

Kkhh454888