ประกาศกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)