ประกาศกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผลการคัดเลือกลูกจัางรายวันตำแหน่ง.pdf