ประกาศกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล