📢ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือก