ประกาศงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประกาศงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา 
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/09/จพ.โสตฯ-รว.pdf