ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

Human Resource Management

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ