ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ