ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้น

ประกาศรารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น