ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ⭐⭐⭐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ