ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมิน