ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำหแน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำหแน่งในระดับที่สูงขึ้น