ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น