ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1. วัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ >>> วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี  ชั้น 4

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น !!!

2. สิ่งที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ มีดังนี้               

              (1) ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
              (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน ๒ ฉบับ
              (3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
              (4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จำนวน ๑ ฉบับ
              (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
              (6) สำเนาใบสำคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ฯลฯ) ถ้ามี จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
              (7) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ

3.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Removed

4. ประกาศ 

ประกาศข้าราชการ