ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งต่างๆ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทั้ง 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
2. นักเวชศาสตร์การสื่อความหหมายปฏิบัติการ
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ขรก.