ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา โดยเป็ดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕–๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วันเวลา สถานที่ เข้ารับการคัดเลือก ในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด