ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงฯ