ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

– วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Telemed ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Untitled 20230825 175219