ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ (สนามและสวน) 

ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ (สนามและสวน) 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างล