ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น

 

PR8888