ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดั่งกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมนิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ ชั้น 5 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ1ธค.66